Прва зграда Гимназије „Јосиф Панчић“

Зграда Гимназије у Бајиној Башти

Одмах по ослобођењу Среза рачанскога, обновљен је и рад већина школа које су радиле и пре рата. Већ 5. фебруара 1945. године почела је са радом и грађанска школа у Бајиној Башти. Извршен је упис у ученика у сва четри разреда и конституисан је Школски одбор, а настава се одвијала према новим наставним плановима, који су били усклађени са друштвео-економским променама насталим после НОР-а. Услед недостатка одговарајућег простора за школу, настава се одвијала у оквиру зграде основне школе.

На крају прве школске године, 12. јуна 1945. године, Школски одбор грађанске школе предлаже, а Срески народни одбор усваја, да грађанска школа прерасте у Државну непотпуну гимназију. У првој школској 1945/1946. години уписано је у I разред 52, у II разред 43, у III разред 17 и у IV разред 21 ученик. Шест наставника одржавали су наставу у 3 учионице основне школе и то ученици I и II разреда похађали су наставу “ прекодневно “, а ђаци III и IV разреда ишли су у школу сваког дана. [1]

Бивши хотел Берза

Како би се поправили материјални услопви рада, Просветно одељење Окружног народног одбора у Ужицу, упутило је захтев преко Министарства просвере НР Србије, Земаљској управи нардоних добара Србије, да се Гимназији у Бајиној Башти додели зграда бившег “ Хотела Берзе “. Окружни народни одбор у Ужицу је, по претходно прибављеном мишљењу шефа ЗУНДС-а при ОНО у Ужицу [2], дао позитивно мишљење на овај захтев на својој 7. седници. [3] Трошкове реновирања зграде која је знатно оштећена током окупације, по мишљењу шефа ЗУНДС-а при ОНО у Ужицу, требало је да сноси Министарство просвете НР Србије.

“ Хотел Берза “ била је имовина Милоја Рајаковића ( 1895 – 1945 ), бившег министра за Социјалну политику и народно здравље у влади Драгише Цветковића. Зграда је конфискована Закључком Среског народног суда у Бајиној Башти Р – 61/45 од 29. октобра 1945. године [4], а на основу пресуде Војног суда при команди ужичког подручја од 16. фебруара 1945. године, којом је Милоје Рајаковић осуђен на смрт, конфискацију целокупне имовине и губитак грађанских права. [5]

“ Хотел Берза “ се налзи на палцу бр. 89 КО Бајина Башта у улици Евелине Хаверфилд [6] бр. 30, површине 6 а 70 м2. Саграђена је 1940. године од тврдог материјала има спрат са 3 стана и хотелом са укупно 18 соба и 3 кухиње. Зграда поседује електричну, водоводну и канализациону инсталацију. Процењена вредност зграде према цемана из 1939. године је 400.000 динара , а у току рата је претрпела  оштећење у износу од 50 %. [7]

Примопредаја зграде обављена је 12. марта 1946. године и њој су присуствовали од стране гимназије директор Цветко Милосављевић и наставник Владимир Кнежевић, а у име УНД зграду је предала Јела С. Павловић. У Записнику о примо-предаји [8] утвђено је стање у ком се зграда налази. Том приликом поред осталог констатовано је да је зграда двоспратна и да има 25 оделења и 2 терасе; врата и прозори су без иједног стакла, брава, квака и рајбера, а иста нису ни на својим местима; целокупна водоводна и електрична инсталација је уништена, а такође ништа од покретних ставри се не налази у згради; двориште зграде је “ потпуно разграђено и загађено “, па је оштећење при оваквом стању процењено на 50% , а вредност зграде на 500.000 динара.

У “ Вестима “ објављена је кратка вест о реновирању бившег хотела “ Берзе “ за потребе Гимназије у Бајиној Башти. Радови су отпочели захваљујући добијеном кредиту, а нова зграда Гимназије предвиђено је да има 8 учионица, кабинете, канцеларију и остале споредне просторије. Поред овога предвиђен је био простор за полуинтернат који ће се отворири за ученике који ће долазити у школу из удаљених села. [9]

М. Ковачевић


[1]С. Игњић, Бајина Башта и околина 1945-1985, књ.3, Бајина Башта 1986, стр. 394-395

[2] Народни одбор округа ужичког, Извршни одбор, Отсек управе народних добара бр. 112 од 26. јануара 1946. године – Архива Катастарске управе у Бајиној Башти

[3] Народни одбор округа ужичког, Извршни одбор, Отсек управе народних добара бр. 340 од 9. марта 1946. године – ИАУ, ОНО, Управа народних добара

[4] Оргинал и копија Закључка налазе се у архиви Катастарске управе у Бајиној Башти

[5] Пресуда је пренета у новинама  “ Вести “ бр. 29 од 3. марта 1945. године

[6] Данас то је улица Кнеза Милана Обреновића

[7] Упитни лист Земљишта  и зграда, Образац ДУНД-а и ЗУНДС-а бр. 1, АС, Министарство НР Србије Г-233 ф. 766

[8] Народни одбор Среза рачанског Извршни одбор бр. 1917 од 14. марта 1946. године – Записник о примо-предаји Хотела Берзе Гимназији у Бајиној Башти – Оргинал се налзи у архиви Катастарске управе у Бајиној Башти

[9] Вести бр. 102. од 8. јуна 1946. године.

HidroElektrana Bajina Basta Dunav osiguranje NP Tara