Годишњи фонд теоријске и практичне наставе у школској 2020/2021. години

По старом Плану и програму наставе за гимназије настава се изводи за 4. разред

ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР: 2 одељења

Предмет

III р.

IV р.

I р.

II р.

III р.

IV р.

Недељни фонд часова

Годишњи број часова

Српски језик

 

10

     

320

Енглески ј. I

 

8

     

256

Руски ј. II

 

4

     

128

Немачки језик II

 

4

     

128

Латинскијезик

           

Устав и право грађана

 

2

     

64

Социологија

 

6

     

192

Психологија

           

Филозофија

 

6

     

192

Историја

 

6

     

192

Географија

           

Биологија

           

Математика

 

4

     

128

Физика

 

4

     

128

Хемија

           

Информатика

 

3.88

     

184

Музичка култура

 

2

     

64

Ликовна култура

 

2

     

64

Физичко васпитање

 

4

     

128

Здравље и спорт

           

Језик, медија и култура

           

Уметност и дизајн

           

Примењене науке

           

Свега:

 

64

     

2168

 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР: 1 одељење

 

Недељни фонд часова

Годишњи фонд часова

Предмет

IV р

I р

II р

IV р

Српски језик

4

   

128

Енглески ј. I

2

   

64

Руски ј. II

2

   

64

Немачки језик II

2

   

64

Латински језик

       

Устав и право грађана

1

   

32

Социологија

2

   

64

Психологија

       

Филозофија

2

   

64

Историја

       

Географија

       

Биологија

3

   

96

Математика

4

   

128

Физика

5

   

160

Хемија

2

   

64

Информатика

1.94

   

92

Музичка култура

       

Ликовна култура

       

Физичко васпитање

2

   

64

Свега:

30

   

108

 

Ове школске године по новом Плану и програму наставе и учења наства ће се изводити у 1, 2.  и 3. разреду.

Блок настава из рачунарства и информатике друштвено-језички смер:

Разред Број
одељења
Број група* број
часова
Укупно часова
IV 2 4*30 120
Укупно 8 872

Блок настава из рачунарства и информатике природно-математички смер:

Разред Број одељења Број група* број часова Укупно часова
IV 1 2*30 60
Укупно 436

Број часова вежби:

Друштвено
језички смер
1.РАЗРЕД 2.РАЗРЕД 3.РАЗРЕД 4.РАЗРЕД ПО СТАРОМ
предмет недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње
ФИЗИКА 0,5 18,5 0,5 18,5 / / / /
ХЕМИЈА 0,5 18,5 / / / / / /
ПРВИ СТРАНИ
ЈЕЗИК ЕНГЛЕСКИ
0,5 18,5 1 37 / / / /
ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК РУСКИ И НЕМАЧКИ 0,5 18,5 0,5 18,5 / / / /
РАЧУНАРСТВО И
ИНФОРМАТИКА
2 74 2 74 1 37 / /
ФИЛОЗОФИЈА 0,5 18,5 / / / / / /
БИОЛОГИЈА 0,5 18,5 / / / / / /
ПРИРОДНО
МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
1.РАЗРЕД 2.РАЗРЕД 3.РАЗРЕД 4.РАЗРЕД ПО СТАРОМ
ПРЕДМЕТ недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње
ФИЗИКА 1 37 0,5 18,5 / / / /
ХЕМИЈА 1 37 1 37 / / / /
ПРВИ СТРАНИ
ЈЕЗИК
ЕНГЛЕСКИ
0,5 18,5 0,5 18,5 / / / /
ДРУГИ СТРАНИ
ЈЕЗИК РУСКИ И
НЕМАЧКИ
0,5 18,5 0,5 18,5 / / / /
РАЧУНАРСТВО И
ИНФОРМАТИКА
2 74 2 74 1 37 / /
БИОЛОГИЈА 1 37 0,5 18,5 / / / /
МУЗИЧКА
КУЛТУРА
0,5 18,5 / / / / / /
ЛИКОВНА
КУЛТУРА
0,5 18,5 / / / / / /

Годишњи фонд часова који се јавља због поделе одељења на групе:

Предмет Годишњи број часова
рачунарство и информатика-друштвено језички смер 872
рачунарство и информатика-природно-математички
смер
436
Грађанско васпитање 420
Верска настава 420
Рускијезик 124
Немачки језик 124
Физика 334
Хемија 178
Укупно 2332

Изборни предмети, изборни програми и факултативне активности:

HidroElektrana Bajina Basta Dunav osiguranje NP Tara