Историјат

У дилеми смо који датум узети за почетак рада Гимназије у Бајиној Башти. Определили смо се за 01.09.1965. године, због извесног континуитета у раду школе у каснијем периоду. Међутим, школски одбор грађанске школе, предложио је у јуну 1945. године да грађанска школа прерасте у Државну непотпуну гимназију. Срески народни одбор је прихватио овај предлог тако да је школске 1945/46. почела са радом непотпуна гимназија. Оваква школа радила је до 1955. године када је Народни одбор донео одлуку да школа престане са радом.

Гимназија, у садашњој форми, као самостална школа, почела је са радом 5. септембра 1965. године. Развојем општине Бајина Башта, а посебно изградњом хидроенергетских објеката, јача материјална основа, а тиме нараста и потреба за школованим кадровима који ће тај развој пратити. Зато је било логично да је СО Бајина Башта на предлог Савета за просвету, донесе одлуку о оснивању гимназије. Рад школе отпочео је у згради на углу улица Вука Караџића и Милана Обреновића .

Школске 1968/69. формирана су сва четири разреда Гимназије. У том периоду у школи је радило 11 наставника на неодређено време, два на одређено, а седам наставника као спољни сарадници.

У априлу 1974. године Скупштина Србије доноси Закон о средњем образовању, чија примена почиње од 1 септембра 1974. године. Те године Гимназија се спаја са Школом за КВ раднике у Центар за гимназијско и стручно образовање кадрова, који нешто касније прераста у Образовни центар „Јосиф Панчић“.

Образовни центар као такав функционише све до првог септембра 1990. године. Од тог датума Гимназија опет ради као самостална школа. На основу решења Министарства просвете Републике Србије бр. 022-05-136-93 од 7.4.1994. године школа је верификована за остваривање Програма гимназије. Одлуком Владе Републике Србије бр.022-15/103 од 13. јануара 1993. године о мрежи средњих школа у Србији утврђено је да у Бајиној Башти може радити гимназија са друштвено-језичким и природно-математичким смером.

Данас Гимназија „Јосиф Панчић“ броји 351 ученика а сваке школске године се уписује по два одељења друштвено-језичког смера и једно одељење природно-математичког смера.

Настава се одвија у добро опремљеним кабинетима.

Гимназија „Јосиф Панчић“ има библиотеку која располаже са око 12000 књига.

Школа има следеће циљеве:

Општи циљеви су оспособљавање ученика да:

– Активно и одговорно учествују у економском, друштвеном и културном животу и доприносе демократском економском и културном развоју друштва;

– Успешно задовољавају сопствене потребе и интересе, развијају сопствену личност и потенцијале уз поштовање других особа, њиховог идентитета, потреба и интереса.

Специфични циљеви школе су да:

– Омогући развој свих аспеката личности ученика у складу са његовим развојном потребама, потенцијалима и интересовањима;

– Омогући ученицима да упознају себе и да самостално, промишљено и одговорно доносе одлуке које се тичу њиховог развоја и будућег живота;

– Оспособи ученике за континуирано образовање у складу са њиховим потребама, интересима, потенцијалима и интересовањима;

– Омогући познавање и разумевање природног и друштвеног окружења, њихове међусобне повезаности и сопственог места у њима;

– Оспособи ученике да се успешно суочавају са изазовима савременог света и живота и изазовима који их очекују у будућности;

– Омогући ученицима да се определе и оспособе за одређену професију .

– Оспособи ученике за усвајање и изградњу вредносних ставова;

– Оспособи ученике за креативно коришћење слободног времена;

– Омогући развој осећања припадности социјалним групама и друштву у целини као и осећање припадности ширем европском простору;

– Оспособи ученике да активно доприносе очувању и неговању традиције и културе;

– Развија међусобно уважавање, сарадњу и солидарност између припадника различитих социјалних, етничких и културних група и да активно доприноси друштвеној кохезији;

– Подржава процесе међународне интеграције земље и

– Развија свест о значају заштите и очувања природе и природних ресурса.

Ученици Гимназије постижу значајне резултате на општинским, окружним и републичким такмичењима.

Значајне личности које су похађале Гимназију у Бајиној Башти су:

– Др. Лазар Лазић, светски признати научник

– Светислав Басара, познати књижевник

– Др. Миладин Павловић, признати стручњак за информатику као и многи други

Гимназија ” Јосиф Панчић”, сваке године испраћа по још једну генерацију будућих инжењра, економиста, правника, лекара, новинара, професора…. Неки од њих ће се након завршеног школовања вратити у родни град, неки ће отићи у иностранство, али без обзира где буду живели и радили сви ови, надамо се, угледни људи ће се сећати Гимназије ”Јосиф Панчић” као најлепшег периода свог живота.

HidroElektrana Bajina Basta Dunav osiguranje NP Tara