Налози за Microsoft Teams

У наставку је текст упуства за коришћње Microsoft Teams који у целости гласи:

У прилогу ове поруке је архива (фајл са компримованим садржајем) која садржи налоге за све наставнике и ученике у Вашој школи. Налози су намењени за приступ апликацији Microsoft Teams за потребе удаљеног извољења наставе.

За сваки налог дати су корисничко име и лозинка. Приликом приступа апликацији на адреси https://teams.microsoft.com користи се адреса електронске поште која се добије када се на корисничко име надовеже „@eprosveta.ac.rs“ (без наводника). Исто важи и за наставничке и за ученичке налоге.

У архиви се налази једна табела (Excel) са налозима за наставнике (за све оне којима је налог потребан према уносима у Доситеј) и по једна табела (Excel) за свако одељење са налозима за ученике у одељењу.

Табела са налозима за наставнике се зове „_nastavnicki_nalozi“. Директор је дужан да сваком наставнику достави његово корисничко име и лозинку.

Директор је такође дужан да табеле са налозима за ученике подели разредним старешинама (сваком разредном старешини треба послати једну табелу која се односи на његово одељење). Уколико је школа унела ажурне податке у Доситеј, табелу за одређено одељење ће препознази по имену и презимену разредног старешине. Табела у називу има и информацију о разреду за који је припремљена (у наставку је дат пример), што је неопходно проверити пре слања табеле разредном старешини. Разредне старешине су дужне да налоге (корисничко име и лозинку) доставе ученицима посредством родитеља. Препоручујемо да разредни старешина у табелу са налозима ученика упише име и презиме ученика којем је дао налог и да исту чува за своје потребе као и за потребе школе (допуњену табелу није потребно слати било коме). Препоручујемо да се налози од почетка табеле редом додељују ученицима по редоследу којим су уписани у званичне евиденције које школа води.

Пример назива фајла са одељењима:

„ucenici_petar_petrovic_233927_66_r8os_o1_“

– Разредни старешина је Петар Петровић

– r8os – 8 разред основне школе (може да буде и гим – гимназија, сс – средња стручна и комбиновано – за комбиновано одељење)

– o1 – Редни број одељења који је јединствен на нивоу школе и разреда, али нема никакве везе са ознаком (називом) одељења у школи

Уколико школа не може да разазна одељења по имену разредног старешине неопходно је да уради распознавање табела о разреду за који су налози намењени и броју налога у табели (број налога се може утврдити отварањем фајла и пребројавањем редова после заглавља).

Напомињемо да су упутства доступна на адреси https://rasporednastave.gov.rs/alati-uputstva.php

Упутства ће најкасније у току понедељка 23.03. бити проширена корацима за формирање одељења у којима касније може да се организује настава.

Напомињемо и да коришћење ове платформе није обавезујуће, али се од школа у ванредном стању очекује да користе неку од платформи које су прилагођене образовању и омогућавају удаљено одржавање наставног процеса (школе које користе неку од платформи погодних за размену порука у групама могу и даље да користе исту платформу за потребе организовања, али се препоручује и коришћење неког напреднијег алата попут наведено). Коришћење платформе је потпуно бесплатно и за наставнике и за ученике.

Напомињемо да је све креирано у складу са подацима које је овлашћено лице школе унело у информациони систем Доситеј, те да је одговорно лице школе одговорно за све евентуалне недостатке. Како би се покушали отклонити евентуални недостаци, Министарство ће уложити додатне напоре у складу са расположивим капацитетима, све у циљу превазилажења евентуално уочених недостатака.

У случају да утврдите да школи недостају налози, молимо Вас да податке о томе обједините у једну табелу и пошаљете пошаљете у одговору на ову поруку.

Табелу именовати бројем после ИД у наслову ове поруке. У табели треба да постоје 3 листа (Sheet1, Sheet2 i Sheet3):

– за недостајуће наставничке налоге послати име и презиме наставника (Sheet1, колона име и колона презиме)

– за недостајуће ученичке налоге навести назив фајла и број налога који недостају (Sheet2, колона са називом фајла одељења и број недостајућих налога)

– за недостајућа одељења навести: (Sheet3, једна колона са по једним редом за свако одељење које није добило налоге)

 – r<razred>os за основне школе

 – r<razred>gim за гимназије

 – r<rayred>ss за средње стручне школе

 – rkombinovano за комбинована одељења

Додатни налози ће бити креирани и достављани у складу са расположивим техничким и људским капацитетима.

Срдачан поздрав, МПНТР

Појединачне шифре наставници ће добити на имејл.

Comments are currently closed.

HidroElektrana Bajina Basta Dunav osiguranje NP Tara