Конкурси

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА- Садржај

У складу  са Правилником о измени Правилника о наставном плану и програму за гимназију (просветни гласник бр.1/2009), конкурсна документација садржи

 1. Оглас за прикупљање понуда- прилог бр. 1
 1. Упуство за формирање понуде -прилог бр. 2
 2. Понуда образац прилог-бр. 3
 3. Упуство наручиоца о  начину сачињавању понуде – прилог бр. 4
 4. Доказ о испуњености услова понуђача -прилог бр. 5

Прилог бр.1

На основу Правилника о измени Правилника о наставном плану и програму за гимназију  / Просветни гласник РС бр. 1/2009  /

Гимназија „Јосиф Панчић“ из Бајине Баште

расписује   ОГЛАС за екскурзију ученикаIV

разреда

 Време реализације екскурзије: прва половина септембра 2017. године.

 1. Путни правац и садржаји: Бајина Башта- Лидо ди Јесоло- Венеција- Монтекатни терме- Фиренца- Рим- Болоња- Лидо ди Јесоло- Трст- Бајина Башта (на бази 6 полупансиона)
 2. Планирани број ученика : око 75 ученика + 3 наставника
 3. Упутство за формирање понуда туристичке агенције могу преузети у просторијама Школе / контакт тел: 031-865-665 / у року од 5 дана од дана објављивања огласа или на сајту школе: gimnazijabb.edu.rs 
 4. Понуда се подноси у року од 5 дана од дана истека рока за преузимање Упутства у затвореној коверти са назнаком „За оглас –не отварати“, на адресу Гимназија „Јосиф Панчић“ Вука Караџића бр.32 31250 Бајина Башта

Контакти : тел/фах 031-865-665 ; e-mail: gjosifpancic@mts.rs

Прилог бр.2

На основу Правилника о измени Правилника о наставном плану и програму за Гимназију ( „Службени гласник“ РС –„Просветни гласник“ РС бр. 1/09 и Годишњег плана рада за школску 2016/2017 годину, Гимназија „ Јосиф Панчић“ из Бајине Баште даје:

УПУТСТВО

за сачињавање понуде за  екскурзије ученика, по огласу објављеном у „Просветном прегледу“ , дана 01.06.2017.године,

                  Сходно Годишњем програму плану рада за школску 2016/2017 годину, Школа планира да изведе екскурзију:

 1. за ученике IV разреда
 1. Путни правац:Бајина Башта- Лидо ди Јесоло- Венеција- Монтекатни терме- Фиренца- Рим- Болоња- Лидо ди Јесоло- Трст- Бајина Башта Време извођења екскурзије: прва половина септембра 2017 године
 2. Број ученика: 3 одељења, око 75 ученика;

Услови:

 • Трајање екскурзије: 7 дана ( на бази 6 полупансиона)
 • Аутобуси високе туристичке класе , старости до 5 година, са свом исправном аудиовизуелном опремом и професионалним возачима који познају градове и путеве којима ћемо се кретати
 • Обавеза је превозника да пре отпочињања путовања поднесе записник о извршеном техничком прегледу, не старији од пет дана и топографске улошке за претходна два дана за возаче који су ангажовани за превоз ученика
 • Лиценцирани туристички водичи за сваки аутобус
 • Пратња лекара и међународно осигурање .
 • Плаћање у најмање 8 месечних рата
 • Обавезан списак хотела са веб адресама,
 • Све посете урачунате у цену, без факултативних активности,
 • Трошкове платног промета сноси агенција,
 • Предвидети вечерње садржаје за целу групу,

САДРЖАЈ:

Бајина Башта-Лиди ди јесоло    1 ноћење

Венеција- Монте катини             2 ноћењa

Фиренца-Рим                                 3,4,5 ноћењa

Рим-Болоња или Сијена-Лидо ди јесоло 6 ноћењa

Лидо ди јесоло-Трст-Бајина Башта

Циљеви:

 • Други дан после доручка разгледање Венеције:Трг Св.Марка, Дуждева палата, Канал Гранде, Мост Риалто, црква Св. Марка.
 • Трећи дан после доручка одлазак у Фиренцу и разгледање Фиренце:Санта Марија Новела,Св. Лоренцо,Палата Медићи, Дантеова кућа, Пјаца Сињорија, Палата Векио, Понте Векио, Ђотов звоник, Санта кроче, Санта Марија дел фјоре, Крстионица Св. Јована, Капела Медићи, Галерија Уфици.
 • Четврти дан после доручка посета Ватикану: Црква Светог Петра и ако је изводљиво Сикстинска капела без музеја, слободно поподне.
 • Пети дан после доручка целодневно разгледање „ вечног града“ Сан Пјетро ин винколи, Колосеум, Форо Романо, Фори Империали, Кампидоглио, Пиазза Венезиа, Фонтана ди Треви, Пиаза де Спагна, Пантеон, Пиазза Навона.
 • Шести дан после доручка полазак за Болоњу задржавање и разгледање Болоње: Трг Мађоре, Катедрала Св. Петронија, Градска кућа, колонаде, проћи поред универзитета.
 • Уколико је могуће посетити тржни центар поред Венеције или Лида предвидети 2 сата
 • Седми дан полазак за Бајину Башту,  задржавање у Трсту видети Српску цркву Св. Спиридона.

Молимо Вас да у вашој понуди, сходно вашем искуству, ове циљеве прецизно испланирате и распоредите на предвиђене дане. Понуђач је дужан да приликом састављања понуде имау виду радно време локација за разгледање.

НАПОМЕНА: Родитељи ће уплате рата за екскурзију вршити директно на рачун изабране агенције у договору са разредним старешинама, а уплату накнаде за наставнике (дневнице) на рачун Школе –родитељски динар.

Понуде достављати на адресу:

Гимназија „Јосиф Панчић“  Бајина Башта, Вука Караџића број 32 са назнаком „За оглас – не отварати“

најкасније 5дана од дана истека рока за преузимање упутства, односно до 12 часова задњег дана ( за приспеле понуде у Школу).  О избору понуде бићете обавештени наредни дан, након избора.

Гимназија „ Јосиф  Панчић“ Бајина Башта

Прилог бр. 3

На основу огласа објављеног у листу „Просветни преглед“ дана 01.06.2017  и на сајту Гимназије „Јосиф Панчић“ из Бајине Баште, доставите

П О Н У Д У

за

ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ

ЗА УЧЕНИКЕ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА ГИМНАЗИЈЕ У РИМ

 • цена са свим обрачунатим трошковима по ученику _______________динара, словима________________________________________________________.
 • начин и рок плаћања:_____________________________________________.
 • важност понуде:_________________________________________________.
 • посебне погодности:_____________________________________________.
 • НАПОМЕНА: Дата понуда се не може накнадно мењати.
П О Д А Ц И   О   П О Н У Ђ А Ч У
Пун назив понуђача
Адреса понуђача
Одговорна особа (потписник уговора)
Особа за контакт
Телефон, телефакс, електронска адреса
Текући рачун (број рачуна, назив банке и матични број банке
Матични број понуђача
Порески идентификациони број понуђача
Датум:__________________

Место:__________________

Потпис овлашћеног лица:___________________

М.П.

Прилог 4.

Упуство за формирање понуде

У процедури доделе уговора извођења екскурзије у школској 2017/2018 години под једнаким условима учествују све туристичке агенције које поседују одговарајућу лиценцу министарства надлежног за послове туризма, испуњавају и друге услове прописане законом којим се уређује делатност туризма и услове предвиђене Правилником о измени Правилника о наставном плану и програму за гимназију ( просветни гласник :бр.1/2009) и о томе поднесу одговарајуће доказе у складу са Законом и Упуством из конкурсне документације.

 • Понуда мора бити сачињена на српском језику , јасна , недвосмислена, читко откуцана или попуњена штампаним словима, оверенапечатом и потписом овлашћене особе;
 • Понуђач доставља понуду на оригиналном обрасцу конкурсне документације, са свим неопходним прилозима који представњају саставни део конкурсне документације;
 • Цена дата у понуди мора бити фиксна и изражена у динарима са девизном клаузулом и са урачунатим свим трошковима;
 • Важност понуде мора бити до исплате последње рате од стране родитеља ученика ;
 • Понуда са варијантама није дозвољена;
 • Неблаговремене и непотпуне понуде ће се одбити, односно неће се разматрати;
 • Наручилац задржава право да одбије понуду понуђача за коју оцени да према техничким и кадровским капацитетима, неће бити у стању да пружи тражене услуге или их неће пружити квалитетно, или их неће пружити у одређеном року;
 • Наручилац задржава право да , по потреби,тражи од понуђача додатна објашњења, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда;
 • Сви трошкови везани за припрему понуда , падају искључиво на терет понуђача;
 • Попуст на понуђену цену није дозвољен, већ се мора навести у понуди и урачунати у коначну цену понуде.
 • Понуде се достављају до 13.06.2017. године до 12 сати у затвореној коверти, овереној печатом са назнаком „ понуда за екскурзију- не отварати“
 • Јавно отварање понуда обавиће се у четвртак 15.06.2017 у  1530 у канцеларији директора школе ;
 • Наручилац задржава право на коначну одлуку о избору најповољније понуде донесе у року не дужем од 5 дана од дана отварања понуда, а родитељи ученика ће након тога закључити уговор са агенцијом;

Гимназија „Јосиф Панчић“ Бајина Башта

Прилог бр.5

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОНУЂАЧА

Уз понуду, заинтересовани понуђачи треба да доставе и доказе о испуњености услова из захтева понуђачу.

 1. извод из судског или другог регистра;
 2. Лиценцу Министарства трговине, туризма и услуга и доказе о испуњености других услова прописаних Законом о туризму ( обавезна оверена фотокопија)
 3. потврду суда да у последње две године није изречена правоснажна мера забране обављања делатности која је предмет јавне набавке;
 4. потврду надлежног органа да није покренут поступак стечаја или ликвидације;
 5. извештај о бонитету за јавне набавке Центра за бонитет Народне банке Србије за текућу годину;
 6. списак изведених екскурзија у иностранство са препорукама и бројем телефона наручиоца посла у 2014, 2015. и 2016. години;
 7. Опис понуђачеве техничке опремљености (опремљеност и старост аутобуса)

– аутобуси не могу бити старији од пет година;

 1. изјава о кључном техничком особљу и стручним водичима.

Гимназија „Јосиф Панчић“

Бајина Башта

Конкурсну документацију можете преузети овде:KONKURSNA DOKUMENTACIJA 2017-2

HidroElektrana Bajina Basta Dunav osiguranje NP Tara