Изборни програми

У складу са наставним плановима и програмима у средњој школи,  ученик првог разреда гимназије је обавезан да поред грађанског васпитања или верске наставе изабере два од четири понуђена  изборна програма. При упису, ученици ће добити анкету где бирају изборне програме.  На овом месту можете преузети:

1.ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ 

    Циљ учења изборног програма Примењене науке је да допринесе развоју научнеитехнолошке компетенције ученика,тј. развоју научног погледа на свет, система вредности и способности потребних за одговорну улогу  у друштву и даљи лични и професионални развој.    

   По завршетку програма ученик ће бити у стању да:

 -демонстрира разумевање појмова фундаментална и примењена наука;

 -процењује значај и утицај научних достигнућа на свакодневни живот;

 -демонстрира разумевање значаја примене зелених принципа у оквиру нових научних и технолошких достигнућа;

 -истражује, анализира и критички процењује резултате истраживања; 

-прикупља, анализира и обрађује резултате мерења;

-осмишљава и предузима истраживање у решавању проблема, одговорно се односећи према свом животу

-искаже и образложи позитиван став према стицању научнихзнања и примени научне методологије. 

2. ЗДРАВЉЕ И СПОРТ

 Циљ учења изборног програма здравље и спорт је да ученик, на основу проучавања различитих аспеката здравог живота, развије знања, вештине, ставове и вредности који су у функцији очувања и унапређивања здравља и културе телесног вежбања. 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да:

 -проналази релевантне изворе информација о значају редовног физичког вежбања –спорта и рекреације и користи их у формирању здравих животних навика;

 -препозна и критички процени потенцијално ризичне ситуације по здравље и у складу са тим одговорно реагује;

 -одабере и примeни разноврсне програме физичког вежбања – спорта и рекреације, опоравка и здраве исхране, у складу са својим потребама и могућностима; 

– покреће и предузима иницијативе којима се промовишу значај физичког вежбања и здрав начин живота

3. ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА

 Циљ учења изборног програма језик, медији и култура  је да допринесе унапређивању комуникацијских вештина, развоју медијске културе и усвајању културних образаца који ће ученику омогућити сналажење у савременом свету, изградњу идентитета и  даљи професионални развој.

 По завршетку програма ученик ће бити у стању да: -критички разматра позитиван и негативан утицај медија;       

– процењује значај и утицај  информација и извора информација и повезује их са сопственим искуством ради решавања ситуација;

– препознаје примере манипулације, дискриминације и говора мржње у медијима и има критички однос према њима;

– одговорно се односи према креирању сопствених медијских порука;

– комуницира на  конструктиван начин;

 – исказује спремност да учествује у акцијама чији је циљ унапређивање медијске културе; – разликује културне од популарних садржаја и на основу тога доноси вредносне судове. 

УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН
Циљ учења изборног програма уметност и дизајн је да ученик кроз истраживање уметности и стваралачки рад развија осетљивост за естетику, креативност, радозналост и мотивацију за стварање и изражавање у различитим медијима, као и да формира навику да се континуирано укључује у уметнички и културни живот заједнице. По завршетку програма ученик ће бити у стању да: разматра сличности, разлике и повезаност различитих уметности; реализује идеје уважавјући принципе одабраних уметничких дисциплина; користи релевантне изворе за истраживање остварења и појава у уметности; користи разноврсне податке као подстицај за стваралачки рад;презентује идеје, радове и уметничка остварења у одабраном медију;предлаже садржаје или активности у којима се повезују различите уметности;комуницира учтиво, јасно и аргументовано уз уважавање различитих мишљења, идеја и естетских доживљаја;исказује утисак о естетичким квалитетима уметничких дела;просуђује, критички, утицај уметности на здравље; учествује, према сопственим способностима и интересовањима, у истраживању, смишљању, планирању и реализацији мањег пројекта.  

У складу са наставним плановима и програмима у средњој школи,  ученик трећег разреда гимназије је обавезан да поред грађанског васпитања или верске наставе изабере два од четири понуђена  изборна програма.

1.ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ 1

Изборни програм: Примењене науке се изучава у трећем и четвртом разреду гимназије.

Примењене науке 1 усмеравају ка медицини, биологији или хемији.

Сврха програма је даљи развој научних и технолошких компетенција у области здравља и заштите биодиверзитета. Програм је конципиран тако да ученици мултидисциплинарно (биологија, хемија, физика…) тематски повезано, истраживачким радом, кроз пројектну наставу, изучавају утицај звучних таласа, хемикалија, нутријената, адитива на здравље, процесе производње и прераде хране, научне идеје, технолошка решења у заштити биодиверзитета и оспособљавају се како да своје идеје остваре кроз различите пројекте.

Програму за трећи разред предложено је девет тема: Употреба GPS-а за праћење угожених врста, Поремећаји понашања у исхрани – од дијете до анорексије, Квалитет и безбедност хране, Технологија хране, Природни пигменти, Деловање фарбе за косу на организам човека, Структурна обојеност, Аутоимуне болести и Утицај буке на здравље човека и животну средину. Од предложених тема, ученици са наставником бирају неколико у складу са својим образовним потребама.

Циљ учења изборног програма Примење ненауке 1 је да допринесе развоју научне и технолошке компетенције ученика, тј. развоју научног погледа на свет, система вредности и способности потребних за одговорну улогу у друштву и даљи лични и професионални развој, посебно у области здравља и заштите биодиверзитета.

По завршетку програма ученик ће бити у стању да:

1. разликује фундаменталне и примењене науке;

2. процењује значај и утицај научних достигнућа на свакодневни живот;

3. образложи значај примене зелених принципа у оквиру нових научних и технолошких достигнућа;

4. истражује, анализира и критички процењује резултате истраживања;

5. прикупља, анализира и обрађује резултате мерења;

6.осмишљава и предузима истраживање у решавању проблема, одговорно се односећи према свом животу, животу других и животној средини;

7. образложи позитиван став према стицању научних знања и примени научне методологије.

2.ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ 2

Примењене науке 2 воде ка техници и технологији и уводе ученика у поље машинства, технологије, електротехнике.

Сврха изборног програма Примењене науке 2 је развој научних и технолошких компетенција у области технике. Програм Примењене науке 2 је конципиран тако да ученици мултидисциплинарно тематски повезано, истраживачким радом, кроз пројектну наставу, изучавају природне појаве, процесе, научне идеје, технолошка решења и оспособљавају се како да своје идеје остваре кроз различите пројекте, односно развијају научне и технолошке компетенције.

Програму за трећи разред предложено је шест тема: Од музике до буке, Енергија природе, Електронски склопови, Примена програмирања у савременом друштву и Погони садашњости и будућности. Од предложенихтема, ученици са наставником бирају неколико у складу са својим образовним потребама.

Циључења изборног програма Примењене науке 2 је да допринесе развоју научне и технолошке компетенције ученика, тј. развоју научног погледа на свет, система вредности и способности потребних за одговорну улогу у друштву и даљи лични и професионални развој, посебно у области технике.

Позавршетку програма ученик ће бити у стању да:

1. разликује фундаменталне и примењене науке;

2. процењује значај и утицај научних достигнућа на свакодневни живот;

3. истражује, анализира и критички процењује резултате истраживања;

4. прикупља, анализира и обрађује резултате мерења;

5. осмишљава и предузима истраживање у решавањупроблема, одговорно се односећи према свом животу, животу других и животној средини;

6. искаже и образложи позитиван став према стицању научних знања и примени научне методологије; примењује фундаменталне законе физике, математике, хемије у електротехници, машинству, грађевинарству, технологији, пољопривреди и сл; користи ИКТ алате у процесу истраживања, обраде података и приказу резултата.

3.МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

Методологија научног истраживања даје основу за каснији истраживачки рад на свим студијама.

Изборни програм Методологија научног истраживања је тако конципиран да одговара ученицима који се интересују и за природне и друштвене науке, за економију, технику, технологију, медицину…

Он уважава школска и ваншколска знања која ученици имају о науци, истраживањима и истраживачима са циљем да их на другачији начин осветле, повежу, продубе и унапреде.

Овај програм, као и други изборни програми, доприноси достизањуисхода и развоју  међупредметних компетенција и остварује се кроз истраживачки и пројектни рад ученика.

Програм садржи три тематске целине. У оквиру прве две ученици имају истраживачке активности које се завршавају презентацијом, а трећа тема је у целости посвећена раду на пројекту који је програмом дефинисан.

Циљ изборног програма Методологија научног истраживања је да ученик, упознавајући различите аспекте научног рада, развија интересовање за научна истраживања  и осетљивост за контекст у коме се она одвијају, да гради позитиван став према науци, научницима и поштовању методологије и етичности.

По завршетку програма ученик ће бити у стању да:

            -аргументовано дискутује о значају научних истраживања;

            -разликује научно од ненаучног сазнања;

            -анализира научноистраживање са становишта циљева, врсте и кључних елемената;

            -препозна злоупотребу научних истраживања.

4.ОСНОВИ ГЕОПОЛИТИКЕ

Основе геополитике су за ученике који желе касније да упишу политичке науке, географију, историју, право, економију…

Изборни програм Основи геополитике припада групи интердисциплинарних програма, које ученици могу бирати у трећем разреду. Овај изборни програм доприноси остваривању општих исхода образовања и васпитања и развоју кључних и међупредметних компетенција.

Ученик ће компетенције развијати кроз искуственоучење, преиспитивање сопствених ставова, као и анализом сопственог начина размишљања у складу са актуелним дешавањима на локалном, националном и глобалном нивоу.

У оквиру предмета предложене су теме које су својим концептом и садржајем усклађене са принципима геополитике. Програм се састоји од тема: Увод, основни појмови и школе геополитике, Међународне институције, мултинационалне корпорације и регионалне интеграције, Савремени геополитички положај Србије, Географија култура и цивилизација у геополитичкомконтексту.

Циљ изборног програма Основи геополитике је да ученик овлада основама геополитичке мисли, како би се оспособио да препозна и објасни стратешке интересе и на њима засноване политике Србије и других држава, којима оне настоје да реализују предности и превазиђу ограничења која произилазе из њиховог географског положаја, историјског, културног, политичког наслеђа, друштвеног и економскогсистема.

На крају програма ученик ће бити у стању да:

-преиспитује различите интересе држава, нација и појединаца у савременом друштву са становишта геополитике;

-критички разматра предности и мане геополитичког положаја Србије и других држава;

процењује значај и утицај културе и медија у геополитици и на основу тога доноси вредносне судове;

-самостално истражује, анализира и критички процењује добијене резултате о геополитичким феноменима, процесима и узрочно-последичним односима.

HidroElektrana Bajina Basta Dunav osiguranje NP Tara