Изборни програми

У складу са наставним плановима и програмима у средњој школи,  ученик првог разреда гимназије је обавезан да поред грађанског васпитања или верске наставе изабере два од четири понуђена  изборна програма. При упису, ученици ће добити анкету где бирају изборне програме.  На овом месту можете преузети:

1.ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ 

    Циљ учења изборног програма Примењене науке је да допринесе развоју научнеитехнолошке компетенције ученика,тј. развоју научног погледа на свет, система вредности и способности потребних за одговорну улогу  у друштву и даљи лични и професионални развој.    

   По завршетку програма ученик ће бити у стању да:

 -демонстрира разумевање појмова фундаментална и примењена наука;

 -процењује значај и утицај научних достигнућа на свакодневни живот;

 -демонстрира разумевање значаја примене зелених принципа у оквиру нових научних и технолошких достигнућа;

 -истражује, анализира и критички процењује резултате истраживања; 

-прикупља, анализира и обрађује резултате мерења;

-осмишљава и предузима истраживање у решавању проблема, одговорно се односећи према свом животу

-искаже и образложи позитиван став према стицању научнихзнања и примени научне методологије. 

2. ЗДРАВЉЕ И СПОРТ

 Циљ учења изборног програма здравље и спорт је да ученик, на основу проучавања различитих аспеката здравог живота, развије знања, вештине, ставове и вредности који су у функцији очувања и унапређивања здравља и културе телесног вежбања. 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да:

 -проналази релевантне изворе информација о значају редовног физичког вежбања –спорта и рекреације и користи их у формирању здравих животних навика;

 -препозна и критички процени потенцијално ризичне ситуације по здравље и у складу са тим одговорно реагује;

 -одабере и примeни разноврсне програме физичког вежбања – спорта и рекреације, опоравка и здраве исхране, у складу са својим потребама и могућностима; 

– покреће и предузима иницијативе којима се промовишу значај физичког вежбања и здрав начин живота

3. ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА

 Циљ учења изборног програма језик, медији и култура  је да допринесе унапређивању комуникацијских вештина, развоју медијске културе и усвајању културних образаца који ће ученику омогућити сналажење у савременом свету, изградњу идентитета и  даљи професионални развој.

 По завршетку програма ученик ће бити у стању да: -критички разматра позитиван и негативан утицај медија;       

– процењује значај и утицај  информација и извора информација и повезује их са сопственим искуством ради решавања ситуација;

– препознаје примере манипулације, дискриминације и говора мржње у медијима и има критички однос према њима;

– одговорно се односи према креирању сопствених медијских порука;

– комуницира на  конструктиван начин;

 – исказује спремност да учествује у акцијама чији је циљ унапређивање медијске културе; – разликује културне од популарних садржаја и на основу тога доноси вредносне судове. 

УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН
Циљ учења изборног програма уметност и дизајн је да ученик кроз истраживање уметности и стваралачки рад развија осетљивост за естетику, креативност, радозналост и мотивацију за стварање и изражавање у различитим медијима, као и да формира навику да се континуирано укључује у уметнички и културни живот заједнице. По завршетку програма ученик ће бити у стању да: разматра сличности, разлике и повезаност различитих уметности; реализује идеје уважавјући принципе одабраних уметничких дисциплина; користи релевантне изворе за истраживање остварења и појава у уметности; користи разноврсне податке као подстицај за стваралачки рад;презентује идеје, радове и уметничка остварења у одабраном медију;предлаже садржаје или активности у којима се повезују различите уметности;комуницира учтиво, јасно и аргументовано уз уважавање различитих мишљења, идеја и естетских доживљаја;исказује утисак о естетичким квалитетима уметничких дела;просуђује, критички, утицај уметности на здравље; учествује, према сопственим способностима и интересовањима, у истраживању, смишљању, планирању и реализацији мањег пројекта.  

HidroElektrana Bajina Basta Dunav osiguranje NP Tara