КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ – АВГУСТ 2016

Датум Активност Време Носиоци активности
15-19. август 2016 Припремна настава 9:00 Предметни наставници
19.август 2016 Пријављивање поправних испита 8:00-12:00 Секретар
22.август 2016 Седница наставничког већа 8:00 Директор
23.август 201624.август 2016

25.август 2016

26.август 2016

Математика-писмениСрпски-писмени

Математика-усмени

Српски-усмени

8:00 Одељењски старешина – предметни наставници
31.август 2016 Седница 9:00 Директор
31.август 2016 Упис у 2, 3,и 4 разред 10:00-14:00 Одељњске старешина

Comments are currently closed.

HidroElektrana Bajina Basta Dunav osiguranje NP Tara